ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО „ЗАЩИТИ ГОРАТА“

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между физически лица – потребители на информационните услуги, предоставяни чрез приложението „Защити Гората“ и Фондация „77“, юридическото лице на най-голямата кауза, която засажда и опазва гори и дървета в България - „Гората.бг“ - като доставчик на услугите.

КАКВО Е „ЗАЩИТИ ГОРАТА“

Приложението „ЗАЩИТИ ГОРАТА“ е създадено с цел опазване на горите, биоразнообразието и животните в България, чрез подаване на сигнали за незаконни дейности в горите. То е съвместна инициатива на „Гората.бг“ и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

„Защити Гората“ дава възможност за подаване на сигнали, за защита на горите по много улеснен, интуитивен начин, чрез конкретни указания за разпознаване на нарушенията (незаконна сеч, незаконен транспорт на дървесина, бракониерство и други) и чрез визуализиране на карта с координатни точки.

Сигналите автоматично достигат Изпълнителна агенция по горите по удобен за тях начин и в резултат от проверките, всеки изпратил сигнала получава информация за резултатите от извършените проверки. Отделно сигналите и резултатите от проверките са достъпни и за други потребители, което осигурява допълнителна прозрачност.

ЗА ГОРАТА.БГ

Гората.бг е чиста инициатива, която има за основна цел засаждането на нови гори и дървета за България, с участието на колкото се може повече доброволци, млади хора и деца. Както и опазването на горите и природата в България. След края на сезон пролет 2021 година засадените от Гората.бг дървета достигнаха 1.4 милиона. Всички кампании и действия на инициативата са чисти, напълно безкористни, аполитични и безплатни за участниците.

Вече 9 години засаждаме, гори, дървета, бъдеще, добрина и надежда. Засаждаме мечти в умовете и сърцата на хората. Мечти за по-добър, по-зелен, по-чист и по-красив свят. Свят, който можем да изградим заедно.

Новата ни цел е 3 милиона дървета до 2025 година!
 • Присъединете се и Вие
 • Предложете идеите си в групата ни
 • Вижте и сайта ни
 • 1. Значение на термините

  При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия следните термини и изрази ще имат следното значение:

  “Мобилното приложение”, „Приложение“ или още “Услугата” – приложението „Защити Гората“, което представлява софтуерно приложение, включващо възможност за достъп до него, създадено за използване от потребители чрез мобилни устройства. Мобилното приложение е създадено с цел опазване на горите, биоразнообразието и животните в България, чрез подаване на сигнали за незаконни дейности в горите и е съвместна инициатива на „Гората.бг“ и Изпълнителна агенция по горите, целяща приобщаване на гражданското общество към каузата за опазването на горите и дивите животни в България.

  “Операторът”, още „Ние“, „Нас“ и производни –Фондация „77“ (Гората.бг), БУЛСТАТ: 176996384, което предоставя услуги чрез Мобилното приложение.

  “Споразумението” – настоящите Общи условия, недерогираните диспозитивни правни норми и императивните правни норми на действащото българско законодателство.

  “Съдържанието” - един или повече аудио, видео и/или текстови елементи, включително, но неизчерпващо се с видеоматериали, изображения, текстове, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, които Потребителите предоставят и са достъпни в Мобилното приложение.

  “Съдържанието” - един или повече аудио, видео и/или текстови елементи, включително, но неизчерпващо се с видеоматериали, изображения, текстове, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, които Потребителите предоставят и са достъпни в Мобилното приложение.

  “Потребител”, още “Вие” и производни – физическо лице, което може да достъпи Съдържанието на Мобилното приложение.

  “Права върху интелектуалната собственост” по смисъла на т. 10 - всички текущи и бъдещи, които принадлежат на Оператора права, произлизащи от българското и европейското законодателство, сред които всякакви авторски права, запазени марки, дизайни, патенти, изобретения.

  “Регистрация” – поредица от действия, извършени от физическо лице, включително изтегляне на Мобилното приложение на мобилно устройство, създаване на профил чрез въвеждане на електронна поща, имена, телефон и парола и потвърждаване на създадения профил, както и постигане на аналогичното чрез връзка с профили в други приложения/платформи. Малолетни лица не могат да извършват Регистрация. Непълнолетни лица над 16 години извършват регистрацията само след съгласие на своите родители или попечители.

  2. Условия за ползване

  2.1. Чрез достъпването до Съдържанието и/или употребата на Мобилното приложение и всички свързани към него услуги, Вие признавате, че сте прочели, разбрали и предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от условията на настоящото Споразумение.

  2.2. В случай, че достъпвате до Съдържанието на Мобилното приложение от името на юридическо лице, Вие потвърждавате, че имате правото и способността да обвържете съответното юридическо лице с това Споразумение. Ако Вие нямате това право, или ако не сте съгласни с долупосочените условия, Вие не трябва да упражните Вашето правото на съгласие и съответно не бихте могли да използвате Услугата.

  2.3. Вие признавате съществуването и обвързващата сила на Споразумението, въпреки електронния му формат, като договор между Вас и Оператора на Услугата, който управлява използването на Мобилното приложение и всички съпътстващи го услуги.

  2.4. Споразумението между Вас и Оператора относно използването на Мобилното приложение има действие до преустановяване на ползването на услугите, предоставяни от Мобилното приложение.

  3. Профил и членство

  3.1. Вие трябва да сте навършили 16 годишна възраст, за да използвате Мобилното приложение и Услугата. Чрез използването на Мобилното приложение и Услугата и чрез Вашето съгласие с това Споразумение, Вие гарантирате и утвърждавате, че сте навършили 16 годишна възраст.

  3.1.1. Ако Вие създадете потребителски профил в Мобилното приложение, Вие сте отговорни за поддръжката на сигурността на Вашия профил и Вие сте напълно отговорни за всички дейности, които биват провеждани под профила, както и всякакви други действия, свързани с него.

  3.1.2. При регистрацията си Вие посочвате профил в друго приложение/платформа, чрез което се идентифицирате и/или електронна поща, телефон, имена и парола. Ако електронната поща не е вече използвана, Вие запазвате чрез Регистрацията си електронната поща и паролата, които сте заявили. Чрез тях или чрез свързано приложение/платформа, Вие получавате достъп до потребителския си профил, както и възможност да ползвате Услугите.

  3.1.3 Операторът не проверява и не носи отговорност за истинността на посочения от потребителя данни, за това дали той засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

  3.1.4. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Оператора в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Операторът не носи отговорност за нерегламентиран достъп до данните на Потребител поради неспазване на задълженията на Потребителя по настоящата точка.

  3.1.5. Потребителският профил представлява обособена част от Мобилното приложение, съдържаща информация за Потребителя, предоставяна в процеса на Регистрация и съхранявана на сървър на Оператора.

  3.1.6. Операторът може да откаже Регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни.

  3.1.7. Операторът може да заличи Регистрацията на лице, за което има информация, че посочва неверни или чужди данни, подава сигнали с невярно съдържание, предприеме каквито и да било недобронамерени, опити за злоупотреба или користни действия, спрямо Приложението, Оператора и трети страни.

  3.1.8. Отказването и заличаването се извършва по преценка на Оператора и не се обосновава или доказва.

  3.1.9. Отказването има значение на отказ на предложение за сключване на Споразумението.

  3.1.10. Заличаването има значение на прекратяване действието на Споразумението.

  3.11. Чрез създаване на потребителски профил в Мобилното приложение, Вие се съгласявате да Ви изпращаме съобщения на посочената от Вас електронна поща (e-mail) или директно в Приложението, относно въпроси, свързани с използването на Вашия профил (сред които потвърждаване на регистрация, заявка за нова парола при забравена стара парола, изпратените от Вас сигнали, промени в настоящите условия, и други).

  3.2. Ние можем, но не сме длъжни, да наблюдаваме и преглеждаме нови профили, преди да се регистрирате и да започнете да използвате Услугата.

  3.3. Потребителят поема задължението да осведоми Оператора за всякакви неоторизирани употреби на своя профил или всякакви други нарушения в сигурността във възможно най-кратък срок. Операторът не носи отговорност за каквито и да е действия или пропуски от страна на Потребителя, включително и всякакви щети от всякакъв вид причинени вследствие на подобни действия или пропуски.

  3.4. Ние си запазваме правото да прекратим, временно спрем, или изтрием Вашия профил (или която и да е част от него) ако определим, че Вие сте нарушили някое условие от това Споразумение или че Вашето поведение или съдържание вероятно би накърнило нашата репутация и добро име.

  3.5. Ако ние изтрием Вашия профил поради гореспоменатите причини, Вие нямате право да се регистрирате повторно за нашата Услуга. Ние можем да блокираме Вашия електронен пощенски адрес с цел предотвратяване на бъдещи регистрации.

  3.6. При използване на Услугите, предоставяни от Оператора чрез Мобилното приложение Вие се задължавате:

  3.6.1. да не извършвате злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия и правото, приложимо в България

  3.6.2. да уведомявате незабавно Оператора за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

  3.6.3. да не се представяте за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждавате трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не използвате лични данни на трети лица в отклонение или нарушение на съответните правила за защита на личните данни на физическите лица – включително, но не само Общият регламент за защита на данните, Регламент 2016 /679, Закона за защита на личните данни и други правила в тази област.

  3.6.4. при констатиране на повреди, технически несъответствия, софтуерни грешки или всяко друго проявление на Услугите, което не съответства на общоприетото или очакваното, своевременно да уведомите Оператора за отстраняването им.

  3.7. Потребителя има право по всяко време по своя преценка да прекрати използването на приложението, като прекрати регистрацията си. От момента на прекратяване на регистрацията договора между страните се счита за прекратен. С изтриване на приложението от съответното мобилно устройство договора между страните не се прекратява. В този случай потребителя запазва потребителския си профил и може да ползва приложението от друго мобилно устройство.

  4. Поверителност

  4.1. Във връзка с използването на Услугите на Мобилното приложение Ние обработваме Вашите лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, неразделна част от настоящите Общи условия. С нея можете да се запознаете тук.

  5. Политика за използване на бисквитки

  Голяма част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви в Приложението, а останалата част са важни за гарантиране сигурността на достъпа.

  В зависимост от използваният браузър Вие имате възможност:

 • Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници.
 • Да настроите известие, което при всяка нова "бисквитка" ще иска разрешение за приемане или отказване.
 • Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете "бисквитките" да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.

  6. Потребителско съдържание. Права върху потребителското съдържание.

  6.1. Ние, като доставчици на Услугата, не притежаваме пълни авторски права върху никакви данни, информация или материали, които сте предоставили в Мобилното приложение по време на ползването на Услугата. Ние не отговаряме за верността, точността, качеството, целостта, законността, надеждността и целесъобразността на предоставеното от Потребителите Съдържание в Мобилното приложение.

  6.2. Единствено Вие сте отговорни за верността, точността, качеството, целостта, законността, надеждността и целесъобразността на интелектуалната собственост или правото на използването на предоставеното Съдържание.

  6.3. Ние имаме правото да наблюдаваме и модерираме създаденото от Вас Съдържание в или чрез помощта на Мобилното приложение.

  6.4. Вие давате изричното си съгласие и разрешение на Оператора за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване, изпълнение други производни дейности на съдържанието на Вашия потребителски профил единствено според изискванията за предоставяне на Услугата. Без да ограничаваме нито едно от тези изявления или гаранции, ние имаме право, без задължение, по наше собствено усмотрение да откажем или премахнем всякакво Съдържание, което според нас нарушава някоя от нашите политиките или по някакъв начин вреди на Услугата.

  6.5. Вие ни предоставяте правото да използваме, възпроизвеждаме, адаптираме, модифицираме, публикуваме или разпространяваме отделни части и/или цялото предоставено от Вас Съдържание , създадено от Вас или съхранено във Вашия потребителски профил с идеална, маркетингова, търговска или друга подобна цел.

  6.6. Вие давате изричното си съгласие да предоставяме част и/или цялото създадено и/или предоставено от Вас Съдържание в Мобилното приложение на трети лица, включително на Изъплнителна агенция по горите, държавни институции, юридически лица с нестопанска цел, юридически лица със стопанска цел, физически лица, както и други неперсонифицирани организации, извършващи дейност по опазване на горите, животните, природата и околната среда, както превенция и свързаните с това дейности.

  6.7. Вие знаете и се съгласявате, че в случай, че при предоставяне на част и/или цялото създадено и/или предоставено от Вас Съдържание в Мобилното приложение на трети лица, Операторът получи възнаграждение. Вие декларирате, че никаква част от полученото от Оператора възнаграждение не следва да Ви се дължи.

  6.8. Операторът запазва правото си по всяко едно време да премахне съдържание, ако го сметне, по негова преценка, като такова от политически или дискриминиращ характер, както и ако то е невярно или вреди на правата на трети страни.

  7. Архиви

  7.1. Извършваме редовно архивиране на Съдържанието и ще направим всичко възможно, за да гарантираме пълнотата и точността на тези Архиви. В случай на повреда на хардуер или загуба на данни, ние ще възстановим резервните копия автоматично, за да сведем до минимум последиците, доколкото това е възможно. Не носим отговорност за причинена загуба на данни породена от горепосочените случаи.

  8. Препращане към други източници

  8.1. Въпреки че Мобилното приложение и съпътстващите го услуги могат да Ви препратят към други източници (като уебсайтове, мобилни приложения и т.н.), ние не изразяваме, пряко или косвено, никакво одобрение, асоциации, спонсорство или принадлежност към някакъв свързан източник, освен ако не е изрично посочено тук.

  8.2. Ние не носим отговорност за изследването и оценяването на физически или юридически лица, или съдържанието на техните източници, нито на техни предложения.

  8.3. Ние не поемаме никаква отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Вие трябва внимателно да прегледате правните изявления и други условия за ползване на всеки източник, до който имате достъп чрез връзка в Мобилното приложение. Вие поемате отговорност за връзката си с други външни източници.

  8.4. Ние не носим отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване в Мобилното приложение на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или чрез системата за размяна на електронни съобщения, инкорпорирани в Мобилното приложение.

  9. Забранени употреби

  9.1. В допълнение към другите условия, изложени в Споразумението, е забранено да използвате Мобилното приложение или Съдържанието в него:

 • (а) за каквито и да било незаконни цели.
 • (б) да подтиквате други хора да извършват или да участват в незаконни дейности.
 • (в) да нарушавате каквито и да било международни, регионални или държавни разпоредби, правила, закони или местни наредби.
 • (г) да нарушавате нашите права върху интелектуална собственост или правата върху интелектуална собственост на други лица.
 • (д) да тормозите, да злоупотребявате, да обиждате, да вредите, да клеветите, да унижавате, да заплашвате или да дискриминирате въз основа на пол, сексуална ориентация, политически възгледи, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане.
 • (е) да качвате информация и съобщения от политически характер.
 • (ж) да предоставяте невярна или подвеждаща информация.
 • (з) да качвате или предавате вируси или друг вид злонамерен софтуер, който може да бъде използван по начин, по който да повлияе на функционалността или работата на Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, на продукти и услуги на трети страни или на интернет.
 • (и) да се извършват атаки от видовете: "spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl or scrape".
 • (й) за всякакви неприлични или неморални цели.
 • (к) за намеса или заобикаляне на защитните функции на Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, продуктите и услугите на трети страни или от Интернет.
 • (л) с порнографско или открито сексуално съдържание.
 • (м) обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация.
 • (н) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация.
 • (о) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляря на правото.
 • (п) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително права върху лични данни.
 • (р) накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда.
 • (с) съдържащи информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм.
 • (т) съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.
 • Запазваме правото си да прекратим Вашия достъп до Мобилното приложение при нарушение на правилата от Ваша страна.

  10. Права върху интелектуалната собственост

  10.1. Операторът запазва правото си да започва съдебни производства в случаи на нарушения на гореспоменатите права, и всякакви други права върху интелектуалната собственост.

  10.2. Това споразумение не Ви дава никакви права върху интелектуалната собственост, притежавани от Оператора или трети лица, и всички права от подобен характер ще останат при Оператора.

  10.3. Всички запазени марки, структурни дизайни, графики и лога, използвани с и/или чрез Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, представляват запазена марка на Оператора или съответните лицензопритежатели. Други запазени марки, графики, лога използвани във връзка с Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, може да са запазени марки на други трети лица. Вашето ползване на Мобилното приложение и неговите услуги не ви дава никакви права или лиценз да възпроизвеждате или иначе използвате която и да е от запазените марки, принадлежащи на Оператора или трети лица.

  11. Ограничена отговорност

  11.1. В най-пълната степен, разрешена от приложимото законодателство, в никакъв случай Операторът и неговите филиали не носят отговорност пред което и да е лице за непреки, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи щети (включително, без ограничение, щети за пропуснати печалби, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност), причинени по какъвто и да е начин, при която и да е теория за отговорността, включително, без ограничение, договор, непозволено увреждане, гаранция, нарушение на законовите задължения, небрежност или по друг начин, дори ако отговорната страна е била уведомена относно възможността за такива щети или е могла да предвиди такива щети. Ограниченията и изключенията също се прилагат, ако това средство за защита не ви компенсира напълно за загуби или провали по съществената си цел.

  11.2. Операторът полага нужната грижа за поддържане на актуална информация на сайта, но не носи отговорност за законосъобразността и истинността на съдържанието, публикувано от трети лица.

  11.3. Операторът не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

  11.4. Операторът не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, действия или бездействия на Изпълнителна агенция по горите и в предоставянето на услуги извън контрола на Оператора, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на Оператора.

  11.5. Операторът не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги или Мобилното приложение.

  11.6. Операторът не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Мобилното приложение.

  11.7. Страните приемат, че Операторът не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Оператора с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Операторът предварително уведомява Потребителя, доколкото това е възможно, за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите, ако и когато това е възможно или целесъобразно по преценка на Оператора.

  11.8. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Мобилното приложение, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Оператора грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Оператора за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

  11.9. Операторът не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите чрез Мобилното приложение извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на Споразумението, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

  11.10. Операторът не носи отговорност за събития, организирани от трети лица, с или без помощта на Услугата, информацията за които бива съдържана и достъпна чрез Мобилното приложение. Операторът също така не носи отговорност за организацията и съдържанието на събития създадени от трети лица, както и за всякакви действия предприети от организатори или участници в събития, включително и подвеждаща и/или невярна относно предстоящо събитие.

  11.11 Операторът не носи отговорност за действията на участниците по време на организирани чрез Мобилното приложение събития. Всеки от участниците в съответното събитие е отговорен за своето поведение, включително за своето здравословно състояние и използването на всички необходими и изискуеми според случая лични предпазни средства по време на провеждане на съответното събитие.

  11.12. При събитие, създадено и организирано от Потребител на Услугата, пълна отговорност за всички действия и информации носи конкретния Потребител, отговорен за създаването на конкретното събитие.

  11.13. Посланията, съпровождащи създадени събития, не трябва да бъдат тълкувани като такива, които представляват вижданията и целите на Оператора и неговия екип.

  11.14. Операторът не носи отговорност за откази на Изпълнителна агенция по горите да разгледа подадени, чрез Приложението сигнали, както и не носи отговорност за резултатите или липса на такива от съответните извършени проверки.

  11.15. Операторът не носи отговорност за никакви действия или бездействия, както за качеството и съдържанието на техни евентуални отговори, на Изпълнителна агенция по горите, нейни регионални структури, Министерството на земеделието храните и горите, както и всички държавни органи и техните структури.

  12. Обезщетение

  12.1. Вие се съгласявате да обезщетите и пазите Оператора и неговите структури и партньори от и срещу всякакви задължения, загуби, пропуснати ползи, щети или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, понесени във връзка с или произтичащи от твърдения, искове, действия, оспорвания или искания на трети страни, предявени срещу някое от тях в резултат или свързани с Вашето Съдържание, използването на Мобилното приложение и съпътстващите го услуги или някакви умишлени нарушения от Ваша страна.

  12.2. Задълженията Ви по тази точка продължават действието си и след прекратяване на настоящото Споразумение.

  13. Обвързваща сила

  13.1. Всички права и ограничения, съдържащи се в настоящото Споразумение, могат да се упражняват и са приложими и обвързващи само дотолкова, доколкото те не нарушават приложимите закони и са предназначени да бъдат ограничени до необходимата степен, така че да не правят това споразумение незаконно, невалидно или неизпълнимо. В случай, че някоя разпоредба или част от разпоредба от настоящото Споразумение се счита за незаконна, невалидна или неприложима от компетентен съд, страните имат намерение останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното споразумение по отношение на предмет на настоящото и всички останали разпоредби или части от тях остават в пълна сила и действие.

  14. Промени и изменения

  14.1. Операторът запазва правото си да изменя едностранно настоящото споразумение или неговите условия, свързани с Мобилното приложение и съпътстващите го услуги, по всяко време след публикуването на актуализирана версия на настоящото в Мобилното приложение. Операторът се задължава да уведоми Потребителя за всякакви промени, водещи до изменение на смисъла и целта на настоящото споразумение или неговите условия чрез съобщение, изпратено на електронната поща (e-mail) и уведомление в Мобилното приложение. В случай, че Потребителят продължи да използва Мобилното приложение след такива промени, то следва да се счита, че дава своето съгласие спрямо тези промени.

  15. Приемане на тези условия

  15.1. Вие потвърждавате, че сте прочели това споразумение и се съгласявате с всички негови условия. Чрез достъп до и използване на Мобилното приложение и Услуга, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящото споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това споразумение, нямате право да осъществявате достъп до или да използвате Мобилното приложение и Услуга.

  16. Заключителни разпоредби

  16.1. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

  17. Контакти

  17.1. За да разберете повече за това споразумение или желаете да се свържете с нас по какъвто и да е въпрос, свързан с него, можете да изпратите имейл на [email protected].

  Този документ е актуализиран на 05.05.2021 г.