Политика за поверителност

Последна актуализация: 05 юли, 2021

Настоящата Политика за поверителност (по-долу наричана “Политиката” за краткост) описва нашите политики и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашата информация, когато използвате приложението “Защити Гората” (наричано по-нататък “Услугата” или “Приложението”), и Ви уведомява за Вашите права за защита на личните данни и за това как Ви защитава законът.

Използваме Вашите Лични данни с цел да предоставяме и подобряваме Услугата. Използвайки Услугата, Вие давате своето съгласие за събирането и използването на информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, чиито начални букви са изписани с главна буква, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат едно и също значение, независимо от това дали се срещат в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на тази Политика за поверителност:

 • “Акаунт” означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нея.
 • “Приложение” означава софтуерната програма, предоставена от Оператора, изтеглена от Вас на електронно устройство, наречено “Защити Гората”
 • “Оператор” (наричано в настоящото споразумение "Оператора", "Ние", "Нас" или "Нашето") се отнася до създателите на приложението “Защити Гората”
 • “Страната” се отнася за: България
 • “Устройство” означава всяко устройство, което може да получи достъп до Услугата, например компютър, мобилен телефон или дигитален таблет.
 • “Лични данни” са всяка информация, събирана по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Общия Регламент за защита на лични данни ( „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.
 • Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
 • Администратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
 • Обработващ лични данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.
 • “Услугата” се отнася до Приложението.
 • “Доставчик на услуги” означава всяко физическо или юридическо лице, което обработва данните от името на Оператора. То се отнася до дружества или физически лица от трети страни, наети от Оператора за улесняване на Услугата, за предоставяне на Услугата от името на Оператора, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или за подпомагане на Оператора при анализа на начина на използване на Услугата.
 • “Данните за използване” се отнасят до автоматично събрани данни, генерирани от използването на Услугата или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещение на дадена страница).
 • „Чувствителните” лични данни включват лични данни за раса, етнос, политически убеждения, членство в синдикални организации, религиозни или сходни убеждения, физическо и психическо здраве, сексуален живот или съдимост.
 • “Вие” означава физическото лице, което осъществява достъп до Услугата или я използва, или компанията, или друго юридическо лице, от името на което това лице осъществява достъп до Услугата или я използва, според случая.

Събиране и използване на Вашите лични данни

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да поискаме от Вас да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка с Вас или за идентифициране. Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Телефон за връзка
 • Вашите имена
 • Адрес
 • Връзки с Акаунт от други Приложения и Платформи
 • Данни за употреба на Услугата
Данни за използване

Данните за употреба се събират автоматично при използване на Услугата.

Данните за използване могат да включват информация като адреса на интернет протокола на Вашето устройство (напр. IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, часа и датата на Вашето посещение, информация, която въвеждате и публикувате, докато използвате страниците на нашата Услуга, времето, прекарано на тези страници, уникални идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Когато осъществявате достъп до Услугата от или чрез мобилно устройство, Ние можем да събираме определена информация автоматично, включително, но не само, вида на мобилното устройство, което използвате, уникалния идентификатор на мобилното Ви устройство, IP адреса на мобилното Ви устройство, мобилната Ви операционна система, вида на мобилния интернет браузър, който използвате, уникални идентификатори на устройството и други диагностични данни.

Възможно е също така да събираме информация, която Вашият браузър изпраща, когато посещавате нашата Услуга или когато осъществявате достъп до Услугата чрез мобилно устройство.

„Чувствителни“ лични данни

Ние събираме „чувствителни” лични данни единствено когато съответните лица доброволно ги предоставят или когато такива данни се изискват или е позволено да се събират от закона. Моля, използвайте преценката си, когато предоставяте „чувствителни” данни, и при никакви обстоятелства не предоставяйте „чувствителни” данни, освен ако по този начин не давате и съгласието си ние да използваме данните за легитимни бизнес цели и данните да бъдат прехвърлени и съхранявани в наши бази данни. Ако имате въпроси за това дали предоставянето на „чувствителни” данни е или може да бъде необходимо или подходящо за определени цели, моля, свържете се с нас на имейл zashtiti@gorata.bg.

Информация, събрана по време на използването на приложението

Докато използвате Нашето приложение, за да Ви предоставим функциите на Услугата, можем да събираме, с Вашето предварително разрешение:

 • Информация за местоположението ви
 • Снимки и друга информация от камерата и библиотеката със снимки на Вашето устройство

Използваме тази информация, за да предоставяме функции на Нашата услуга, както и да подобряваме и персонализираме Услугата. Информацията може да бъде качена на сървърите на Оператора и/или на сървъра на Доставчика на услуги или може просто да се съхранява на Вашето устройство.

Можете да разрешите или забраните достъпа до тази информация по всяко време чрез настройките на Вашето устройство.

Използване на Вашите лични данни

Операторът може да използва и обработва Лични данни за следните цели:

 • За да предоставяме и поддържаме нашата Услуга, включително за да предоставим сигнал към Изпълнителна Агенция по Горите и връщаме към Вас резултат от него, наблюдаваме използването на нашата Услуга.
 • За управление на Вашия акаунт:  за управление на Вашата регистрация като потребител на Услугата. Предоставените от Вас лични данни могат да Ви дадат достъп до различни функционалности на Услугата, които са достъпни за Вас като регистриран потребител.
 • За изпълнение на договор: разработване, спазване и изпълнение на договора за покупка на продукти, артикули или услуги, които сте закупили, или на друг договор с нас чрез Услугата.
 • За да се свържем с Вас: За да се свържем с Вас чрез електронна поща, телефонни обаждания, SMS или други еквивалентни форми на електронна комуникация, като например известия за натискане на мобилно приложение относно актуализации или информационни съобщения, свързани с функционалностите, продуктите или договорените услуги, включително актуализации на сигурността, когато това е необходимо или разумно за тяхното изпълнение.
 • За да Ви предоставяме новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме и които са подобни на тези, които вече сте закупили или за които сте направили запитване, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация.
 • За да управляваме Вашите заявки: За да обслужваме и управляваме Вашите заявки към Нас.
 • За трансфери, свързани с бизнес дейности: Можем да използваме Вашата информация, за да оценим или проведем сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, разпускане или друга продажба или прехвърляне на някои или всички Наши активи, независимо дали като действащо предприятие или като част от процедура по несъстоятелност, ликвидация или друга подобна процедура, при която Личните данни, съхранявани от Нас за потребителите на нашите Услуги, са сред прехвърлените активи.
 • За други цели: Можем да използваме Вашата информация за други цели, които са съвместими с първоначалните цели като например анализ на данни, идентифициране на тенденции в използването, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашата Услуга, продукти, услуги, маркетинг и Вашето преживяване.

Можем да споделяме Вашата лична информация в следните ситуации:

 • С доставчиците на услуги: Можем да споделим Вашата лична информация с Доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга, да се свържем с Вас.
 • За трансфери, свързани с бизнес дейности: Можем да споделим или прехвърлим Вашата лична информация във връзка с или по време на преговори за сливане, продажба на активи на компанията, финансиране или придобиване на целия или част от нашия бизнес на друга компания.
 • С други потребители:  когато споделяте лична информация или взаимодействате по друг начин в публичните зони с други потребители, тази информация може да бъде видяна от всички потребители и може да бъде публично разпространена навън. Ако взаимодействате с други потребители или се регистрирате чрез Услуга на трета страна в социална медия, Вашите контакти в Услугата на трета страна в социална медия могат да видят Вашето име, профил, снимки и описание на Вашата дейност. По същия начин други потребители ще могат да виждат описания на Вашата дейност, да общуват с Вас и да разглеждат Вашия профил.
 • С Вашето съгласие: Можем да разкрием Вашата лична информация за всякакви други цели с Вашето изрично съгласие.
 • С други свързани лица: В случай, че споделяме с други свързани лица, които не са вече упоменати в тази част от Политиката за поверителност, ще изискваме от тях да спазват настоящата Политика за поверителност. Понятието “Свързани лица” може да включва Наши партньори в съвместни сдружения или други юридически лица, които контролираме.

Запазване на Вашите лични данни

Операторът ще съхранява Вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. Ние ще запазим и използваме Вашите Лични данни до степента, необходима за спазване на нашите правни задължения (например, ако сме задължени да запазим Вашите данни, за да спазим приложимите закони от европейското и българското законодателство), за разрешаване на спорове и за прилагане на нашите правни споразумения и политики.

Операторът също така запазва Данни за използване за целите на вътрешен анализ. Данните за ползване обикновено се съхраняват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или подобряване на функционалността на Нашата услуга или когато сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.

Право на достъп на субекта на данните и преносимост

Вие като субект на данни имате право да получите от Нас потвърждение дали се обработват Лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до данните и информация, свързана с тях, както и да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на Администратора, в структуриран, широко използван формат.

Право на коригиране

Вие имате право да поискате от Нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. Като се имат предвид целите на Обработването Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“), ограничаване на обработването и коригиране на личните данни

Вие имате право да поискате от Нас изтриване на свързаните с Вас лични данни, когато те повече не са необходими, Вие сте оттеглили съгласието си, възразявате срещу обработването и други причини.

Вие имате право да изисквате от нас ограничаване на Обработването, когато оспорвате точността на личните данни, обработвнето е неправомерно, не се нуждаем повече от Вашите лични данни или възразявате срещу обработването.

Право на възражение

Вие имате право да възразите срещу Обработването на данни по всяко време, а администраторът на лични данни прекратява обработването, освен ако не докаже, че има убедителни законни основания за обработването.

Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

Вие, като субект на данните, имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано Обработване, влючващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Това не се прилага, ако решението е необходимо за сключване на договор между Вас и Администратора, както и ако е разрешено от право на Съюза или правото на държава членка, както и ако се основава на Вашето изрично съгласие.

Прехвърляне на Вашите лични данни

Вашата информация, включително Лични данни, се обработва в оперативните офиси на Оператора и на всички други места, където се намират страните, участващи в обработката. Това означава, че тази информация може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън Вашата провинция, страна, или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези на Вашата юрисдикция.

Съгласието Ви с тази Политика за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие за това прехвърляне.

Операторът ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че Вашите данни се обработват сигурно и в съответствие с тази Политика за поверителност, и няма да се извършва прехвърляне на Вашите лични данни към организация или държава, освен ако не са въведени адекватни мерки за контрол, включително за сигурността на Вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на Вашите лични данни

Бизнес транзакции

Ако Операторът участва в сливане, придобиване или продажба на активи, Вашите Лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ние ще Ви уведомим преди прехвърлянето на Вашите Лични данни, които стават обект на различна Политика за поверителност.

Правоприлагане

При определени обстоятелства Операторът може да бъде задължен да разкрие Вашите Лични данни, ако това се изисква по закон или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (напр. съд или държавна агенция).

Други законови изисквания

Операторът може да разкрие Вашите Лични данни при добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо, за:

 • Спазване на правно задължение
 • Защита и защита на правата или собствеността на Оператора
 • Предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка с Услугата
 • Защита на личната безопасност на Потребителите на услугата или на обществеността
 • Защита от правна отговорност

Сигурност на Вашите лични данни

Сигурността на Вашите Лични данни е важна за Нас, но не забравяйте, че нито един метод на предаване по интернет или метод на електронно съхранение е на 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на Вашите Лични данни, сред които технологии като HTTPS, TLS v1.3, Encryption-at-rest, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност. Доколкото ни е възможно, достъпът до личните Ви данни е ограничен само до лицата, на които те следва да са известни. От лицата, които имат достъп до данните, се изисква да пазят поверителността им.

Също така полагаме разумни усилия да съхраняваме лични данни само дотогава, докато данните са необходими, за да отговорим на искане на дадено лице или докато лицето поиска изтриване на данните.

Поверителност на децата

Нашата услуга не е предназначена за лица под 16-годишна възраст. Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 16-годишна възраст. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с Нас на zashtiti@gorata.bg . Ние полагаме разумни усилия за удостоверяване, че Съгласието е дадено или разрешено от носещия родителска отговорност за детето, като се има предвид наличната технология. Ако узнаем, че сме събрали Лични данни от лица под 16-годишна възраст без проверка на родителското съгласие, Ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от Нашите сървъри.

Ако трябва да разчитаме на съгласие като правно основание за обработване на Вашата информация и Вашата държава изисква съгласие от родител, можем да поискаме съгласието на Вашия родител, преди да събираме и използваме тази информация.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не се управляват от Нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви съветваме да преглеждате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове или услуги на трети страни

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме Политиката си за поверителност от време на време. Ние ще Ви уведомим своевременно за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и/или с известие на видно място в нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила, и ще актуализираме датата "Последна актуализация" в горната част на тази Политика за поверителност.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази Политика за поверителност за евентуални промени. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила от момента на публикуването им на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

Политика за поверителност за “Защити Гората”